Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2009

Ανακοίνωση πρόσληψης Τεχνικού Συμβούλου


ΜΕΤΡΟ: 5.1 “Θεσμοί”

ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ - ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: 124106/14-10-2008
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 91081

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

«Πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου Συντονισμού και Ελέγχου για τα έργα υποδομών του Φορέα Διαχείρισης Ανάπλασης Κηφισού, στο πλαίσιο του Μέτρου 5.1 «Θεσμοί», του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Θεσμοί – Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση» του Ε.Π. «Περιβάλλον», το οποίο συγχρηματοδοτείται μέχρι ποσοστού 80% από το Ε.Τ.Π.Α.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Παρασκευή 10 Απριλίου 2009 και Ώρα 15:00 έως 17:00

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ
Ι. ΘΗΒΑΙΟΥ 22 & Δ. ΠΟΥΡΑΪΜΗ 18 - ΑΧΑΡΝΕΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: την Τρίτη 7 Απριλίου από ώρα 12.00 έως 14.00 ή
την Παρασκευή 10 Απριλίου 2009 από ώρα 11.00 έως 14.00, στα γραφεία του ΦΔΑΚ στις Αχαρνές, Ι. ΘΗΒΑΙΟΥ 22 & Δ. ΠΟΥΡΑΪΜΗ 18 (κτίριο ΤΑΣ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Ημερομηνία δημοσίευσης διακήρυξης: 26 Μαρτίου 2009ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΙΣΜΟΙ
ΑΡΘΡΟ 2 – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡΘΡΟ 3 – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 4– ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
4.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4.2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΑΡΘΡΟ 5 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΡΘΡΟ 6 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΑΡΘΡΟ 7 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡΘΡΟ 8 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
8.1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
8.2. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
8.3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ -ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
8.4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
8.5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
8.6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
8.7. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
8.8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 9 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΑΡΘΡΟ 10 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
ΑΡΘΡΟ 11 – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ


ΑΡΘΡΟ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι ο Φορέας Διαχείρισης και Ανάπλασης του ποταμού Κηφισού Αττικής και παραχειμάρρων (ΦΔΑΚ) που ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 346/2002 ΦΕΚ 287/28/11/2002.

1.2 ΤΟ ΕΡΓΟ
Το έργο: «Φορέας Διαχείρισης και Ανάπλασης Κηφισού – Έναρξη λειτουργίας – Προσωπικό και προμήθεια εξοπλισμού» συνολικού προϋπολογισμού 1.081.000 ευρώ έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση στα πλαίσια του Μέτρου 5.1 “Θεσμοί” του ΕΠΠΕΡ.
Συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρηματοδοτήσει το έργο σε ποσοστό 80%, της συνολικής και τελικής επιλέξιμης δαπάνης του, ενώ το υπολειπόμενο ποσό της συνολικής και τελικής επιλέξιμης δαπάνης του έργου θα καλυφθεί από εθνικούς πόρους. Η αρμόδια Υπηρεσία για τη διαχείριση των πόρων του ΕΠΠΕΡ είναι η Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡ.
Γενικός σκοπό του έργου είναι η ανάπτυξη της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης και Ανάπλασης Κηφισού σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο που εγκρίθηκε με την απόφαση ένταξης 124106/14-10-2008 και κωδικό ΟΠΣ 91081

ΑΡΘΡΟ 2 – ΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Αυτός που έχει υποβάλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΕΙΜΑΡΡΩΝ (ΦΔΑΚ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Συντονισμού και Ελέγχου για τα έργα υποδομών του Φορέα Διαχείρισης Ανάπλασης Κηφισού όπως αυτά περιγράφονται ως υποέργα στο Τεχνικό Δελτίο «Έναρξη Λειτουργίας – Προσωπικό και Προμήθεια Εξοπλισμού του ΦΔΑΚ» που έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. πρωτ.: 124106/14-10-2008 απόφαση ένταξης πράξης στο Μέτρο 5.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» (ΕΠ ΚτΠ) και με την από 18/12/08 με αριθμ. Πρωτ. 59997 / ΔΕ 7886 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών) ενταγμένο στο έργο 2008ΣΕ07530014 (ΣΑΕ 075/3).

ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Ο Προσφέρων στον οποίο θα ανατεθεί η παροχή της Υπηρεσίας και θα υπογράψει την απαιτούμενη σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΑ) του ΦΔΑΚ που ορίστηκε με την από 3/2/09 απόφαση του Δ.Σ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) του ΦΔΑΚ που ορίστηκε με την από 3/2/09 απόφαση του Δ.Σ.


ΑΡΘΡΟ 3 – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3.1 Θεσμικό πλαίσιο
Ο παρών διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που διέπει την Αναθέτουσα Αρχή και με τις παρακάτω διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων:
1. Το Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/27.11.95) "Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις"
2. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,
3. Το Π.Δ.118/2007 (Φ.Ε.Κ./Α/150/10.7.07) "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου" (όπως ισχύει, το οποίο εφαρμόζεται συμπληρωματικά στον τομέα των υπηρεσιών.

3.2. Δικαίωμα συμμετοχής
α. Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), και να είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ. Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και να έχουν την καταστατική του έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ.

β. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: «Προϋποθέσεις συμμετοχής»
- να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού κατά τουλάχιστον τα τελευταία τρία (3) έτη στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ. ή
- να έχουν εκπονήσει κατά την τελευταία πενταετία παρόμοια έργα, τα οποία να καλύπτουν αθροιστικά το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων της Υπηρεσίας.

γ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με την προϋπόθεση ότι
1) όλα τα πρόσωπα της ένωσης πληρούν τις απαιτήσεις της ανωτέρω ενότητας α της παρούσας παραγράφου.
2) Οι «Προϋποθέσεις συμμετοχής» που αναφέρεται στην ανωτέρω ενότητα β της παρούσας παραγράφου θα πρέπει να καλύπτονται από ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης.
3) Στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό μέρος της Προμήθειας που θα αναλάβει.

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους.

3.3. Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι Προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά , η μη έγκαιρη ή προσήκουσα υποβολή των οποίων συνιστά λόγο αποκλεισμού τους από το διαγωνισμό:

Ι. Πληρεξούσιο για την εξουσιοδότηση στην περίπτωση που η προσφορά υπογράφεται από εκπρόσωπο του Προσφέροντα.

ΙΙ. Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου της υπογραφής στην οποία θα δηλώνουν:
1) Τα στοιχεία του διαγωνισμού
2) Ότι μέχρι την ημέρα της υποβολής της προσφοράς τους:
- δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 δηλαδή συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για αδικήματα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
- Δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης
- Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά (κύριας και επικουρικής ασφάλισης ) ενήμεροι στις υποχρεώσεις τους
- είναι εγγεγραμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού
- Δεν τελούν υπό εκκαθάριση του ν. 2190/1920 ή ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 και δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης
3) Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όλων της δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007.

ΙΙΙ. Οι προσφέροντες θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά στον κυρίως φάκελο υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι μετά την κατακύρωση θα προσκομίσουν τα παρακάτω στοιχεία σχετικά με τη φερεγγυότητα, την επαγγελματική δραστηριότητα, τη χρηματοπιστωτική και οικονομική τους κατάσταση: Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, για τα φυσικά πρόσωπα, ή αναλυτικό προφίλ, για τα νομικά πρόσωπα, που να αποδεικνύει την κάλυψη των απαιτήσεων της παραγράφου 3.2 του παρόντος Άρθρου περί δικαιώματος συμμετοχής.

Οι Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση.

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να ζητήσει την συμπλήρωση ελλείψεων των δικαιολογητικών και οι Προσφέροντες υποχρεούνται να προσκομίσουν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα ζητηθούν από την Ε.Α. του ΦΔΑΚ.

Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί υποχρεούται να υποβάλει πριν την υπογραφή της σύμβασης τα δικαιολογητικά όπως έχουν αναφερθεί στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση του ανωτέρω σημείου ΙΙΙ. Σε περίπτωση που κατά την προσκόμιση αυτών προκύψει λόγος αποκλεισμού του η Αναθέτουσα Αρχή θα προχωρήσει στην κατακύρωση του διαγωνισμού στον Προσφέροντα με την αμέσως επόμενη βαθμολογία.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών αλλά όχι για μέρος των υπηρεσιών. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφέροντες καταθέτουν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο υποχρεωτικά θα αναγράφονται τα παρακάτω:
α. «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β. «Τίτλος_φορέα»
γ. «Ανατιθέμενο_αντικείμενο».
δ. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
ε. Τα στοιχεία του Προσφέροντα (πλήρη επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό τηλεομοιοτυπίας).

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους διαφορετικούς φακέλους :
α. Έναν σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου που θα περιλαμβάνει:
• Τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 3 παράγρ. 3 της παρούσας προκήρυξης
β. Έναν σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιέχει :
• Τεχνική έκθεση όπου θα αναλύεται το αντικείμενο παροχής Υπηρεσιών και θα περιγράφεται ο τρόπος κάλυψης των απαιτήσεων που τίθενται για την Υπηρεσία

Κάθε σελίδα της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα πρέπει να είναι μονογραμμένη.

γ. Σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η οικονομική προσφορά θα περιέχει το κόστος της Υπηρεσίας σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα συμπληρωθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α του παρόντος. Θα αποκλείονται του διαγωνισμού, προσφορές που δεν έχουν σφραγισμένα σε ιδιαίτερο φάκελο τα οικονομικά στοιχεία.

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Οι Προσφέροντες δεν δύνανται να υποβάλλουν εναλλακτικές προσφορές.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας της διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 5– ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

5.1 Αντικείμενο της σύμβασης παροχής υπηρεσιών
Ο Φορέας Διαχείρισης και Ανάπλασης Κηφισού στοχεύει στην επιλογή καταλλήλου Συμβούλου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή εποπτεία των ΕΡΓΩΝ όπως αυτά περιγράφονται ως υποέργα στο Τεχνικό Δελτίο «Έναρξη Λειτουργίας – Προσωπικό και Προμήθεια Εξοπλισμού του ΦΔΑΚ» και η εφαρμογή αποτελεσματικού συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου ώστε να επιτυγχάνεται η παρακολούθηση όλων των ΕΡΓΩΝ σύμφωνα με τους στόχους που τίθενται από τις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις και τους κανονισμούς.

Ο Τεχνικός Σύμβουλος θα έχει συμβουλευτικό ρόλο και θα λειτουργεί μέσα στα πλαίσια που έχουν θεσμοθετηθεί για τα εν λόγω ΕΡΓΑ σε συνεργασία με τους Συμβούλους Υποστήριξης των Φορέων Υλοποίησης των ΕΡΓΩΝ και με βάση τις απαιτήσεις των εγκριτικών αποφάσεων.

Ο Τεχνικός Σύμβουλος θα ενημερώνει σε κάθε περίπτωση την Αναθέτουσα Αρχή και θα γνωμοδοτεί προς αυτή χωρίς να έχει δικαίωμα απευθείας εντολών προς τους αναδόχους κατασκευαστές των ΕΡΓΩΝ ή προς τις Υπηρεσίες των Φορέων Υλοποίησης.

Ο Τεχνικός Σύμβουλος υποχρεούται να συλλέγει όλες τις απαραίτητες για την εκτέλεση των έργων πληροφορίες από την Αναθέτουσα Αρχή και από τις Υπηρεσίες της, από το Ε.Π.ΠΕΡ, από κάθε άλλη Δημόσια Αρχή και από τους συνεργαζόμενους Φορείς για την προώθηση των έργων συμβάλλοντας ουσιαστικά στη δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος προγραμματισμού και ελέγχου. Επίσης θα έχει την ευθύνη εξαγωγής στρατηγικών συμπερασμάτων σχετικά με την υλοποίηση των στόχων, όπως αυτοί καθορίζονται στις εγκριτικές αποφάσεις.

Αναλυτικότερα τα καθήκοντα περιλαμβάνουν:
α) Λεπτομερή αποτύπωση της κατάστασης προόδου των ΕΡΓΩΝ κατά το χρόνο ανάληψης των καθηκόντων του Τεχνικού Συμβούλου, λαμβάνοντας υπόψη τις εγκεκριμένες επιμέρους εκθέσεις των Φορέων Υλοποίησης των ΕΡΓΩΝ.
β) Δημιουργία προτύπου σχεδίου αναφοράς και πληροφόρησης προκειμένου να καταστεί ευχερέστερη η αποτελεσματική εποπτεία της οικονομικής και φυσικής προόδου των ΕΡΓΩΝ. Ειδικότερα, το πρότυπο αυτό πρέπει να καθορίζει τον τρόπο ροής πληροφοριών μεταξύ του Τεχνικού Συμβούλου και των εμπλεκομένων Φορέων και των Συμβούλων Υποστήριξης των Φορέων Υλοποίησης των ΕΡΓΩΝ.
γ) Λεπτομερή καταγραφή και αποτύπωση των απαιτούμενων βημάτων για την ολοκλήρωση των ΕΡΓΩΝ και συστηματική παρακολούθηση της εξέλιξης αυτών
δ) Υψηλή εποπτεία επί του χρονικού προγραμματισμού και ενημέρωση του Προέδρου του ΦΔΑΚ και της αντίστοιχης Επιτροπής για πιθανούς κινδύνους αστοχίας οποιουδήποτε έργου.
Ο Τεχνικός Σύμβουλος οφείλει να υποβάλει προς τον Πρόεδρο του ΦΔΑΚ μηνιαία έκθεση προόδου για τα υποέργα, επίσης να ενημερώνει μέσω των προτύπων αναφοράς και τα Τμήματα και τις Υπηρεσίες του ΦΔΑΚ για τα εκτελούμενα υποέργα που είναι σχετικά με την αρμοδιότητά τους να λαμβάνει υπ’ όψιν δε αντίστοιχες αναφορές από αυτές.
Ειδικότερα σε περίπτωση πιθανού κινδύνου αστοχίας οποιουδήποτε έρχου ο Τεχνικός Σύμβουλος υποχρεούται να υποβάλει επειγόντως άμεση αναφορά προς τον Πρόεδρο του ΦΔΑΚ ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη τακτική προγραμματισμένη ενημέρωση.
Το αρχείο όλων των εκθέσεων και αναφορών και του ιστορικού ροής μεταξύ των συνεργαζομένων Συμβούλων και Φορέων πρέπει να αναπτύσσεται και να είναι σε άμεση διάθεση προς ενημέρωση των αρμοδίων Επιτροπών του ΦΔΑΚ για την παρακολούθηση των έργων καθώς και στη διάθεση του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ του ΦΔΑΚ.
Ο Τεχνικός Σύμβουλος οφείλει να ενημερώνει τον Πρόεδρο και να παρίσταται στις Συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή των αρμοδίων Επιτροπών του ΦΔΑΚ για αντίστοιχη ενημέρωση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του Προέδρου της αντίστοιχης Επιτροπής.

5.2 Παραδοτέα
Ο Τεχνικός Σύμβουλος υποβάλλει όλα τα παραδοτέα του (εισηγήσεις, εκθέσεις, γνωμοδοτήσεις κλπ) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στον ΦΔΑΚ, με ταυτόχρονη κοινοποίηση όπου, ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή.
Τα παραδοτέα του Τεχνικού Συμβούλου πρέπει να βασίζονται σε επαρκή και κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, να διακρίνονται από σαφήνεια και αντικειμενικότητα, να επισημαίνουν τυχόν προβλήματα και να περιέχουν τα προτεινόμενα από τον Τεχνικό Σύμβουλο μέτρα επίλυσης αυτών και να είναι σύμφωνα με την προσφορά του.
Τα παραδοτέα του Τεχνικού Σύμβουλου θα συγκροτούνται σε υποφακέλους κατά υποέργο, σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο και για κάθε υποέργο θα υπάρχουν:
• Ειδικά Έντυπα Παρακολούθησης
• Εκθέσεις προόδου
• Τεχνικές Εκθέσεις αξιολόγησης/Γνωμοδοτήσεις
• Έκθεση επιτελικών συμπερασμάτων για τα υποέργα με πιθανές προτάσεις για συμπληρωματικές δράσεις για αυτά στο μέλλον.
• Τελική γενική έκθεση επιτελικών συμπερασμάτων για την πρόοδο που πραγματοποίησε ο ΦΔΑΚ με την επιτέλεση του συνόλου έργου και τελικές συνολικές προτάσεις για μελλοντικές δράσεις και κατευθύνσεις που θα πρέπει να αναπτύξει.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η αμοιβή για την εκπόνηση του έργου ανέρχεται σε τριάντα επτά χιλιάδες οκτακόσια δεκαπέντε ευρώ (€37.815) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ΦΔΑΚ.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η διάρκεια παροχής της Υπηρεσίας ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως έως 31 Δεκεμβρίου 2009.
Λεπτομέρειες και ακριβές χρονοδιάγραμμα θα καθορίζονται στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί τμηματικά
30% εντός σαράντα (40) εργασίμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης
50% εντός επτά (7) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης
20% Μετά από την Παραλαβή του Έργου του Τεχνικού Συμβούλου από την αντίστοιχη Επιτροπή και έπειτα από τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. του ΦΔΑΚ και την προσκόμιση αντιστοίχου τιμολογίου.

ΑΡΘΡΟ 9 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

9.1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα του ΦΔΑΚ, Ι. Θηβαίου 18 και Δ.Πουραΐμη 22 στις Αχαρνές (Κτίριο ΤΑΣ Αχαρνών) την Παρασκευή 10 Απριλίου 2009 και ώρα 15:00 έως 17:00.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους μόνον αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου στα γραφεία του Φορέα, στην ίδια ως άνω διεύθυνση,
την Τρίτη 7 Απριλίου από ώρα 12.00 έως 14.00 ή
την Παρασκευή 10 Απριλίου 2009 από ώρα 11.00 έως 14.00,
απ’ όπου και θα παραλάβουν αποδεικτικό έγγραφο παραλαβής.
(Δυνατότητα τηλεφωνικής συνεννόησης με το Γραμματέα του ΦΔΑΚ κ. Κ. Λάσκαρη στο τηλ. 2102312531 ή 6977287596)
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την 10η Απριλίου 2009 ώρα 14.00 είναι εκπρόθεσμες, δε θα γίνονται δεκτές ούτε θα αξιολογούνται αλλά θα επιστρέφονται.
Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγησή τους θα πραγματοποιείται από την Ε.Α., η οποία έχει οριστεί με την από 3/2/2009 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΔΑΚ.

9.2. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης, μέχρι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την κατάθεση των προσφορών για τον διαγωνισμό, από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
Μετά την κατάθεση, αποσφράγιση και παραλαβή των προσφορών από την αρμόδια ΕΑ, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της Διακήρυξης δεν θα γίνονται δεκτές.
Η ΕΑ έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους Προσφέροντες την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς τους, όπου το κρίνει αναγκαίο. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων θα είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα.
9.3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ -ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ΕΑ θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παράγραφο 9.1 της παρούσας Διακήρυξης.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών θα δικαιούνται να παρευρίσκονται οι Προσφέροντες ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους, επιδεικνύοντας στην ΕΑ βεβαίωση εκπροσώπησης.

Η ΕΑ θα προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των Προσφερόντων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. Οι προσφορές που κατά το στάδιο αυτό δεν θα γίνουν αποδεκτές, δεν θα προχωρούν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης και οι φάκελοι με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" ΚΑΙ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", δεν θα αποσφραγίζονται, αλλά θα επιστρέφονται στους κατόχους τους ή στους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους από την ΕΑ.

Θα ακολουθήσει η αποσφράγιση των φακέλων με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", των προσφορών εκείνων που θα έχουν κριθεί αποδεκτές από την ΕΑ κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. Σημειώνεται ότι στο στάδιο αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών λαμβάνουν γνώση των τεχνικών στοιχείων των προσφορών, μόνο οι Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. Εφόσον δεν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, τότε η ΕΑ θα αποφασίσει και θα κοινοποιήσει τη σχετική ημέρα και ώρα κατά την οποία θα συνεχιστεί η διαδικασία αξιολόγησης.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, σε ημερομηνία και ώρα που θα αποφασισθεί και θα κοινοποιηθεί από την ΕΑ. Οικονομικής αποσφράγισης θα τύχουν μόνο οι τυπικά και τεχνικά αποδεκτές προσφορές. Αντιθέτως, θα επιστραφούν χωρίς να αποσφραγιστούν οι φάκελοι με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" των προσφορών εκείνων που κρίθηκαν κατά το στάδιο τεχνικής αξιολόγησης ως μη αποδεκτές.

9.4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι από τους Προσφέροντες επιθυμούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων τεχνικών προσφορών, θα μπορούν να το πράξουν την Τρίτη 28 Απριλίου 2009 από ώρα 12.00 έως 14.00 στα γραφεία του ΦΔΑΚ, Ι. Θηβαίου 18 και Δ. Πουραΐμη 22 στις Αχαρνές, υπό την παρουσία της ΕΑ ή του Προέδρου και μελών του Δ.Σ. του ΦΔΑΚ κατόπιν έγγραφης αίτησής τους.

9.5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο κατά της διακήρυξης διαγωνισμού, κατά συμμετοχής Προσφέροντα σ’ αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή) σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007.
Ενστάσεις που θα υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, ή θα υποβάλλονται εκτός των προθεσμιών που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους δεν θα γίνονται δεκτές.

9.6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους όρους της Προκήρυξης.

9.7. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

9.8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
α. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί ως προς τα κριτήρια που αναφέρονται στον πίνακα αξιολόγησης που ακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Κριτήριο Βαρύτητας
1. Τεχνική έκθεση 60
2. Ομάδα έργου 40
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 100

β. Η συνολική βαθμολογία για κάθε επιμέρους κριτήριο ορίζεται σε εκατό (100) βαθμούς, όταν καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι που έχουν τεθεί από την προκήρυξη και μπορεί να αυξάνεται μέχρι εκατόν δέκα (110) βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.
Βαθμολογία ενός διαγωνιζόμενου μικρότερη από εκατό (100) μονάδες σε οποιοδήποτε κριτήριο συνεπάγεται απόρριψη του διαγωνιζόμενου και αποκλεισμό από την περαιτέρω διαδικασία.
γ. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών θα καταρτισθεί κατάλογος των αποδεκτών προσφορών κατά σειρά βαθμολόγησης.
δ. Θα ανακοινωθεί το αποτέλεσμα της Τεχνικής Αξιολόγησης σε όλους τους συμμετέχοντες στο στάδιο αυτό που έχουν υποβάλει προσφορά για τη συγκεκριμένη ομάδα. Ενστάσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές στο παρόν στάδιο.
ε. Θα γίνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.
στ. Θα ακολουθήσει η τελική κατάταξη των προσφορών με βάση την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά. Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θα θεωρηθεί εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο Κ/Βκ όπου
• Βκ η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς του Προσφέροντα
• Κ το συνολικό ύψος της οικονομικής προσφοράς του Προσφέροντα.
Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές επιλέγεται ο ανάδοχος που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
Αν σε οποιαδήποτε στάδιο της αξιολόγησης διαπιστωθεί ότι κάποιο χαρακτηριστικό δεν έχει τις ιδιότητες που δηλώθηκαν από τον Προσφέροντα, για τις οποίες και βαθμολογήθηκε, ελάχιστη συνέπεια θα είναι ο μηδενισμός της προσφοράς και ο αποκλεισμός του Προσφέροντα ως αναξιόπιστου.
Εάν οι τιμές ενός Προσφέροντα είναι ασυνήθιστα χαμηλές ή κατά τη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού είναι αναιτιολόγητες, η Επιτροπή Διαγωνισμού πριν απορρίψει την προσφορά θα ζητήσει εγγράφως από τον υποψήφιο να παραδώσει εγγράφως, εντός εύλογης προθεσμίας που του τάσσει, τις όποιες διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς του κρίνει σκόπιμες και θα ελέγξει, σε συνεννόηση με τον υποψήφιο, τη σύνθεση της προσφοράς του, λαμβάνοντας υπόψη τις δοθείσες διευκρινίσεις. Σημειώνεται ότι, για τους σκοπούς του όρου αυτού, προσφορές που περιέχουν έκπτωση άνω του 10% του προτεινόμενου προϋπολογισμού θα θεωρούνται, σε κάθε περίπτωση, ως ασυνήθιστα χαμηλές.

ΑΡΘΡΟ 10 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η σύμβαση θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα Διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης.

Ο Προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Σε περίπτωση που ο Προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί την υπογραφή της σύμβασης θα κηρυχθεί έκπτωτος και θα κληθεί να υπογράψει την σύμβαση ο Προσφέρων με την αμέσως επόμενη βαθμολογία.

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν θα είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα

ΑΡΘΡΟ 11 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση της Υπηρεσίας δεν έχει δικαίωμα, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ΦΔΑΚ, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπεριληφθεί στην προσφορά του.
Την πλήρη ευθύνη για την Υπηρεσία φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

ΑΡΘΡΟ 12 – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ο Προσφέρων στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης κατά δύο μήνες.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της Υπηρεσίας και την αντίστοιχη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΔΑΚ και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
Στην περίπτωση ένωσης φορέων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

Ημερομηνία δημοσίευσης 26 Μαρτίου 2009

Για τον

ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ
Ι. ΘΗΒΑΙΟΥ 22 & Δ. ΠΟΥΡΑΪΜΗ 18 – ΑΧΑΡΝΕΣ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΣΚΟΣ
Καθηγητής Περιβαλλοντικής Χημείας
Πανεπιστημίου Αθηνών


Παράρτημα Α.
Υπόδειγμα πίνακα οικονομικής προσφοράς
(σε μέγεθος χαρτιού Α4)

Προκήρυξη ενοικίασης Γραφείων και χώρων στάθμευσης


ΜΕΤΡΟ: 5.1 “Θεσμοί”

ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ - ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: 124106/14-10-2008
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 91081

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

«Ενοικίαση γραφείων και χώρων στάθμευσης για τις Υπηρεσίες του ΦΔΑΚ για τα έργα υποδομών του Φορέα Διαχείρισης Ανάπλασης Κηφισού, στο πλαίσιο του Μέτρου 5.1 «Θεσμοί», του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Θεσμοί – Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση» του Ε.Π. «Περιβάλλον», το οποίο συγχρηματοδοτείται μέχρι ποσοστού 80% από το Ε.Τ.Π.Α.»

Ο Φορέας Διαχείρισης και Ανάπλασης Κηφισού (ΦΔΑΚ), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ιδρυμένος με το Π/Δ 346/2002 – ΦΕΚ 287/28.11.02 - εποπτευόμενος και χρηματοδοτούμενος από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ενδιαφέρεται να ενοικιάσει άμεσα Γραφεία για τη στέγαση των Υπηρεσιών του καθώς και δυο χώρους στάθμευσης οχημάτων σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ

• Συνολική επιφάνεια ενοικιαζόμενων χώρων: 150 – 200m2, σε κτίριο γραφείων στην περιοχή των Αμπελοκήπων, πλησίον του σταθμού του Metro, Πανόρμου ή Αμπελοκήπων ή στον άξονα της οδού Κηφισίας (από το τέρμα Αμπελοκήπων έως την οδό Κατεχάκη) ή στον άξονα των οδών Μιχαλακοπούλου ή λεωφόρου Αλεξάνδρας. Θετικό πρόσθετο προσόν θεωρείται η συστέγαση ή η γειτνίαση Υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ.
• Ο χώρος να είναι κατά προτίμηση διαμορφωμένος σε γραφεία επιφάνειας:
Δύο γραφεία των 12 – 18 m2, τρία γραφεία των 10 – 12m2, μια αίθουσα συσκέψεων των 30 – 40m2, τέσσερα γραφεία των 15 – 20m2 και βοηθητικούς χώρους των 6 – 12 m2 (WC και αποθήκη) Σε περίπτωση που δεν υφίσταται αυτή η διαμόρφωση θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση από τον εκμισθωτή ανάλογης διαμόρφωσης των παραπάνω χώρων με δαπάνες του.
• Το κτήριο πρέπει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση, να πληροί τους πολεοδομικούς κανόνες και τους απαιτούμενους όρους πυρασφάλειας, να διαθέτει φυσικό αερισμό και ηλιασμό και να πληροί γενικά τους όρους υγιεινής, να διαθέτει σύγχρονο σύστημα κλιματισμού θέρμανσης – ψύξης, δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών τηλεφωνικών γραμμών καθώς και δύο χώρους στάθμευσης οχημάτων προς παράλληλη ενοικίαση.
• Η τιμή μισθώσεως για το σύνολο των γραφείων είναι προτιμητέο να μην υπερβαίνει τα 15 € / m2 ανά μήνα.
• Ο χρόνος μίσθωσης των γραφείων θα είναι για τρία χρόνια με προοπτική ανανέωσης για άλλα τρία χρόνια στη συνέχεια. Η αναπροσαρμογή του μισθώματος μετά τη διετία από την έναρξη της μισθώσεως θα γίνεται κατά ποσοστό σύμφωνα με τον ετήσιο τιμάριθμο, όπως ανακοινώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά το μήνα συμπληρώσεως από της τελευταίας προσαρμογής.

ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

• Οι δύο χώροι στάθμευσης πρέπει να είναι στεγασμένοι και ασφαλισμένοι, να πληρούν τους πολεοδομικούς κανόνες και τους κανόνες πυρασφάλειας οι δε διαστάσεις τους να ανταποκρίνονται στις ισχύουσες νόμιμες διατάξεις.
• Το μίσθωμα των χώρων στάθμευσης προτιμητέο είναι να μην υπερβαίνει τα 150 ευρώ μηνιαίως για τον καθένα.
• Ο χρόνος μίσθωσης των χώρων στάθμευσης θα είναι για τρία χρόνια με προοπτική ανανέωσης για άλλα τρία χρόνια στη συνέχεια.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το ενοίκιο θα καταβάλλεται από τον ΦΔΑΚ στο τέλος κάθε μήνα. Φόροι, χαρτόσημα και λοιπές προσαυξήσεις πρέπει να θεωρούνται μέρος του ενοικίου και θα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη. Προκαταβολή ενοικίου ή εγγύηση δεν προβλέπονται και δε θα περιληφθούν στο συμβόλαιο. Τα κοινόχρηστα που αφορούν λειτουργικές δαπάνες θα βαρύνουν τον ΦΔΑΚ. Τα κοινόχρηστα που αφορούν δαπάνες ιδιοκτητών θα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη. Εσωτερικές διαρρυθμίσεις και τροποποιήσεις των χώρων που θα κριθούν αναγκαίες στο μέλλον για τον ΦΔΑΚ με την προϋπόθεση ότι δε θα θίγουν τη στατικότητα και την ασφάλεια του κτιρίου πρέπει να επιτρέπονται από τον ιδιοκτήτη. Σε αυτή την περίπτωση οι δαπάνες για τις εσωτερικές τροποποιήσεις θα βαρύνουν τον ΦΔΑΚ..
Η έναρξη του συμβολαίου θα γίνει άμεσα μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του διαγωνισμού και επικυρωθούν από το Δ.Σ. του ΦΔΑΚ. Ο ΦΔΑΚ διατηρεί το δικαίωμα να καθυστερήσει προσωρινά την καταβολή ενοικίου σε περίπτωση που τυχόν καθυστερήσει αντίστοιχα η καταβολή προς τον ΦΔΑΚ των σχετικών πιστώσεων από το Ε.Π.ΠΕΡ. και μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. Το κείμενο του συμφωνητικού θα καταρτισθεί από τον ΦΔΑΚ επί τη βάσει των ανωτέρω.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι Προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν την προσφορά τους συνοδευόμενη από συνοπτικές πληροφορίες για το ακίνητο και από αντίγραφο του συμβολαίου του ακινήτου, σχεδιάγραμμα κάτοψης επικυρωμένο από Πολεοδομική Αρχή, λογαριασμό της ΔΕΗ ή της ΕΥΔΑΠ, έναν πρόσφατο λογαριασμό κοινοχρήστων του ακινήτου και υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο είναι στη νομή και στην κατοχή τους, ότι είναι ελεύθερο εγγυήσεων, υποθηκών και άλλων νομικών δεσμεύσεων, ότι διατίθεται προς ενοικίαση για 3 τουλάχιστον χρόνια με προοπτική ανανέωσης για άλλα τρία χρόνια, ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές και ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί τεχνικές παρεμβάσεις στο ακίνητο που να απαιτούν τροποποίηση της πολεοδομικής άδειας ή της άδειας πυρασφάλειας.
Εάν ο προσφέρων έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις από τον ενοικιαστή (ΦΔΑΚ) και επιθυμεί να περιληφθούν στο συμβόλαιο ενοικίασης ειδικοί όροι οφείλει να καταθέσει παράλληλα μεταξύ των συμπληρωματικών στοιχείων και τους όρους αυτούς γραπτώς ή πρότυπο ενοικιαστηρίου συμβολαίου που να περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους και τις απαιτήσεις του προσφέροντα ιδιοκτήτη.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους σε φάκελο με την ένδειξη «Για την Επιτροπή Ανάθεσης Υπηρεσιών του ΦΔΑΚ -ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ» μόνον αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου στα γραφεία του Φορέα, Ι. Θηβαίου 18 και Δ. Πουραΐμη 22 στις Αχαρνές (Κτίριο ΤΑΣ Αχαρνών),
την Τρίτη 7 Απριλίου από ώρα 12.00 έως 14.00 ή
την Παρασκευή 10 Απριλίου 2009 από ώρα 11.00 έως 14.00,
απ’ όπου και θα παραλάβουν αποδεικτικό έγγραφο παραλαβής.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την 10η Απριλίου 2009 ώρα 14.00 είναι εκπρόθεσμες, δε θα γίνονται δεκτές ούτε θα αξιολογούνται αλλά θα επιστρέφονται.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγησή τους θα πραγματοποιείται από την Ε.Α., η οποία έχει οριστεί με την από 3/2/2009 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΔΑΚ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα του ΦΔΑΚ, Ι. Θηβαίου 18 και Δ.Πουραΐμη 22 στις Αχαρνές (Κτίριο ΤΑΣ Αχαρνών) την Παρασκευή 10 Απριλίου 2009 και ώρα 15:00 έως 17:00.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Επιτροπή ανάθεσης μπορεί να ζητήσει να επισκεφθεί το κτίριο και ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να το επιδείξει πρωϊνές η μεσημβρινές ώρες κατόπιν συνεννόησης.
Η Επιτροπή μπορεί επίσης να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία και οι Προσφέροντες υποχρεούνται να προσκομίσουν τα συμπληρωματικά στοιχεία μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα ζητηθούν στην Επιτροπή.
Άρνηση επίδειξης του ακινήτου ή προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων προς την Επιτροπή θέτει εκτός συμμετοχής τον ενδιαφερόμενο προσφέροντα.
Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί για την ενοικίαση του ακινήτου υποχρεούται να συνάψει συμβόλαιο με τον ΦΔΑΚ εντός επτά (7) εργασίμων ημερών μετά την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Επιτροπής Ανάθεσης και της έγκρισής της από το Δ.Σ. του ΦΔΑΚ.
Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προσθεσμία ο ΦΔΑΚ διατηρεί το δικαίωμα να συνάψει συμβόλαιο με τον αξιολογηθέντα ως αμέσως επόμενο προσφέροντα κατά τον διαγωνισμό της 10ης Απριλίου 2009.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Οι προσφέροντες μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το διαγωνισμό (κατά τις εργάσιμες ώρες) από τον Πρόεδρο του ΦΔΑΚ καθηγητή κ. Παναγιώτη Σίσκο στο τηλ. 6977450930 ή από το Γραμματέα του ΦΔΑΚ κ. Κωνσταντίνο Λάσκαρη στο τηλ. & FAX 2102312531 ή στο κιν. 6977287596.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Όσοι από τους Προσφέροντες επιθυμούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών, θα μπορούν να το πράξουν την Τρίτη 28 Απριλίου 2009 από ώρα 12.00 έως 14.00 στα γραφεία του ΦΔΑΚ, Ι. Θηβαίου 18 και Δ. Πουραΐμη 22 στις Αχαρνές, υπό την παρουσία μελών της ΕΑ ή του Προέδρου και μελών του Δ.Σ. του ΦΔΑΚ.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο ως εξής :
α. Κατά της συμμετοχής Προσφέροντα σ’ αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά την διάρκεια του ιδίου του διαγωνισμού και μέχρι την ημέρα πραγματοποίησης του διαγωνισμού. Η ένσταση αυτή δεν θα επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά θα εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΔΑΚ μετά από την γνωμοδότηση της ΕΑ. Η ένσταση κατά της συμμετοχής Προσφέροντα στον διαγωνισμό θα κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται από τον Προσφέροντα που την ασκεί. Ο Προσφέρων κατά της συμμετοχής του οποίου στρέφεται η ένσταση θα έχει το δικαίωμα να προβάλλει τις απόψεις του εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα του κοινοποιηθεί η ένσταση.
β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως την κατακυρωτική απόφαση μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από την σύνταξη του αντίστοιχου πρακτικού από την ΕΑ και την γνωστοποίησή του στους Προσφέροντες. Η ένσταση αυτή δεν θα επιφέρει αναστολή ή διακοπή του διαγωνισμού θα εξετάζεται δε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΔΑΚ κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού μετά από γνωμοδότηση της ΕΑ.

γ. Ενστάσεις που θα υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, ή θα υποβάλλονται εκτός των προθεσμιών που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους δεν θα γίνονται δεκτές.

δ. Οι ενιστάμενοι θα λαμβάνουν γνώση των σχετικών αποφάσεων επί των ενστάσεών τους με φροντίδα τους.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους όρους της Διακήρυξης.
Μικρές αποκλίσεις από υποχρεωτικές απαιτήσεις είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές, μετά από αιτιολογημένη κρίση της ΕΑ.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.


Ημερομηνία δημοσίευσης 26 Μαρτίου 2009

Για τον
ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ
I. ΘΗΒΑΙΟΥ 22 & ΠΟΥΡΑΪΜΗ 18 – ΑΧΑΡΝΕΣ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΣΚΟΣ
Καθηγητής Περιβαλλοντικής Χημείας
Πανεπιστημίου Αθηνών

Ανακοίνωση πρόσληψης Οικονομικού Συμβούλου


ΜΕΤΡΟ: 5.1 “Θεσμοί”

ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ - ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: 124106/14-10-2008
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 91081

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

«Πρόσληψη Οικονομικού Συμβούλου του ΦΔΑΚ για τα έργα υποδομών του Φορέα Διαχείρισης Ανάπλασης Κηφισού, στο πλαίσιο του Μέτρου 5.1 «Θεσμοί», του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Θεσμοί – Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση» του Ε.Π. «Περιβάλλον», το οποίο συγχρηματοδοτείται μέχρι ποσοστού 80% από το Ε.Τ.Π.Α.»


Ο Φορέας Διαχείρισης και Ανάπλασης Κηφισού (ΦΔΑΚ), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ιδρυμένος με το Π/Δ 346/2002 – ΦΕΚ 287/28.11.02 - εποπτευόμενος και χρηματοδοτούμενος από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ενδιαφέρεται να προσλάβει Οικονομικό Σύμβουλο με σύμβαση έργου με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

ΕΡΓΟ του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Το έργο του συμβαλλομένου θα είναι η λογιστική παρακολούθηση των ΕΡΓΩΝ του Φορέα όπως αυτά περιγράφονται ως υποέργα στο Τεχνικό Δελτίο του έργου «Έναρξη Λειτουργίας – Προσωπικό και Προμήθεια Εξοπλισμού» ύψους 1.080.000€ που έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. πρωτ.: 124106/14-10-2008 απόφαση ένταξης πράξης στο Μέτρο 5.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) και με την από 18/12/08 υπ’ αριθμ. Πρωτ. 59997 / ΔΕ 7886 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών) ενταγμένο στο έργο 2008ΣΕ07530014 (ΣΑΕ 075/3), καθώς και η στελέχωση του Γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών του ΦΔΑΚ, η οργάνωση λογιστηρίου και η αντίστοιχη προσφορά υπηρεσιών σύμφωνα με τον Κανονισμό Οργάνωσης των Υπηρεσιών και προσωπικού του ΦΔΑΚ (ΦΕΚ1850/11/12/03).
Ο συμβαλλόμενος θα πρέπει να συνεργάζεται με όλες τις άλλες Υπηρεσίες του ΦΔΑΚ και με τους εκπροσώπους των συμβαλλομένων προς τον ΦΔΑΚ για την εκτέλεση των υποέργων και θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΔΑΚ κατά τις Συνεδριάσεις του, όποτε κρίνεται αναγκαίο και ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του ΦΔΑΚ.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Ο Οικονομικός Σύμβουλος του ΦΔΑΚ πρέπει με την ολοκλήρωση του έργου του να υποβάλλει προς τον ΦΔΑΚ όλα τα παραδοτέα του (εισηγήσεις, εκθέσεις, λογιστικά φύλλα, προϋπολογισμούς κλπ) σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή.
Τα παραδοτέα του Νομικού Συμβούλου θα αντιστοιχούν στο Τεχνικό Δελτίο και θα περιλαμβάνουν όλες τις οικονομικές και λογιστικές πράξεις που αφορούν τα υποέργα και τις συμβάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του Έργου από τον ΦΔΑΚ, τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς και ισολογισμούς, καθώς επίσης και αυτές που αφορούν το λογιστήριο του ΦΔΑΚ, την υποβολή φορολογικών δηλώσεων και το οικονομικό μέρος της σύνταξης επιχειρησιακών σχεδίων ετήσιου και πενταετούς σχεδιασμού του ΦΔΑΚ σε συνεργασία με τις άλλες Υπηρεσίες του ΦΔΑΚ.
Στα παραδοτέα περιλαμβάνονται επίσης:
Σχέδια για Πρότυπα έγγραφα του ΦΔΑΚ που αφορούν τη διεκπεραίωση οικονομικών διαδικασιών.
Αναλυτική έκθεση για την οργάνωση του Γραφείου Οικονομικών του ΦΔΑΚ και προτάσεις για περαιτέρω βελτίωσή της.
Αναλυτική έκθεση για τα οικονομικά στοιχεία των υποέργων και του Έργου συνολικά, όπως αυτά αναφέρονται στο Τεχνικό Δελτίο.
Αναλυτική έκθεση για το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΦΔΑΚ και προτάσεις για ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων του ΦΔΑΚ στο μέλλον.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Ο ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να διαθέτει:
• Πτυχίο (Π.Ε.) Οικονομικής κατεύθυνσης
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Α’ Τάξης
• Πενταετής τουλάχιστον εμπειρία άσκησης επαγγέλματος
• Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ και αναλόγων λογιστικών προγραμμάτων
Πρόσθετο προσόν θα θεωρηθεί η προϋπηρεσία ή η εμπειρία σε ανάλογους Φορείς ή σε Οργανισμούς του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.

ΑΜΟΙΒΗ

Η αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 13.500,00 € συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και των νομίμων κρατήσεων συνολικά για εννέα (9) μήνες εργασίας ήτοι από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009.

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει:
• Αίτηση πρόσληψης προς τον ΦΔΑΚ με πλήρη στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας ή επαγγέλματος, τηλέφωνο, αριθμό τηλεομοιοτυπίας, και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
• Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στα απαιτούμενα προσόντα του υποψηφίου. Επισημαίνουμε ότι το βιογραφικό σημείωμα δεν αποτελεί κριτήριο ανάθεσης αλλά ποιοτικής επιλογής.
• Αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία των απαιτούμενων προσόντων
• Υπεύθυνη δήλωση ότι «δεν υπάρχει σε βάρος του οριστική καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.»


ΤΟΠΟΣ και ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός σφραγισμένου φακέλου με το όνομα του ενδιαφερόμενου και την ένδειξη «για την Επιτροπή Ανάθεσης Διαγωνισμών του ΦΔΑΚ» πρέπει να κατατεθούν μόνον αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου στα γραφεία του Φορέα, Ι. Θηβαίου 18 και Δ. Πουραΐμη 22 στις Αχαρνές (Κτίριο ΤΑΣ Αχαρνών),
την Τρίτη 7 Απριλίου από ώρα 12.00 έως 14.00 ή
την Παρασκευή 10 Απριλίου 2009 από ώρα 11.00 έως 14.00,
απ’ όπου και θα παραλάβουν αποδεικτικό έγγραφο παραλαβής.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την 10η Απριλίου 2009 ώρα 14.00 είναι εκπρόθεσμες, δε θα γίνονται δεκτές ούτε θα αξιολογούνται αλλά θα επιστρέφονται.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η χαμηλότερη προσφορά

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η εξέταση των αιτήσεων και η αξιολόγησή τους θα πραγματοποιείται από την Ε.Α., η οποία έχει οριστεί με την από 3/2/2009 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΔΑΚ.
Η εξέταση θα διενεργηθεί στην έδρα του ΦΔΑΚ, Ι. Θηβαίου 18 και Δ.Πουραΐμη 22 στις Αχαρνές (Κτίριο ΤΑΣ Αχαρνών) την Παρασκευή 10 Απριλίου 2009 και ώρα 15:00 έως 17:00.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Επιτροπή ανάθεσης μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία και οι αιτούντες υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα ζητηθούν στην Επιτροπή.
Άρνηση προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων προς την Επιτροπή θέτει εκτός συμμετοχής τον ενδιαφερόμενο υποψήφιο.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση του νομικού Συμβούλου υποχρεούται να συνάψει σύμβαση με τον ΦΔΑΚ εντός επτά (7) εργασίμων ημερών μετά την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Επιτροπής Ανάθεσης και της έγκρισής της από το Δ.Σ. του ΦΔΑΚ.
Ως κοινοποίηση της απόφασης θεωρείται επαρκής και η τηλεφωνική ειδοποίηση ή ειδοποίηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) του ενδιαφερομένου με ταυτόχρονη δημοσίευση των αποτελεσμάτων στο ιστολόγιο του Φορέα Διαχείρισης και Ανάπλασης Κηφισού (ΦΔΑΚ) στη διεύθυνση
«http://foreaskifisou.blogspot.com» ή
«http://foreaskifisouanakoinoseis.blogspot.com»

Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προσθεσμία ο ΦΔΑΚ διατηρεί το δικαίωμα να συνάψει συμβόλαιο με τον αμέσως επόμενο αξιολογηθέντα υποψήφιο κατά τη Συνεδρίαση της Επιτροπής στις 10 Απριλίου 2009.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Οι προσφέροντες μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες ή διευκρινίσεις (κατά τις εργάσιμες ώρες) από τον Πρόεδρο του ΦΔΑΚ καθηγητή κ. Παναγιώτη Σίσκο στο τηλ. 6977450930 ή από το Γραμματέα του ΦΔΑΚ κ. Κωνσταντίνο Λάσκαρη στο τηλ. & FAX 2102312531 ή στο κιν. 6977287596.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Όσοι από τους Προσφέροντες επιθυμούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων αιτήσεων, θα μπορούν να το πράξουν την Τρίτη 28 Απριλίου 2009 από ώρα 12.00 έως 14.00 στα γραφεία του ΦΔΑΚ, Ι. Θηβαίου 18 και Δ. Πουραΐμη 22 στις Αχαρνές, υπό την παρουσία μελών της ΕΑ ή του Προέδρου και μελών του Δ.Σ. του ΦΔΑΚ.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΔΑΚ ως εξής:
α. Κατά της συμμετοχής άλλου υποψηφίου ή κατά της νομιμότητας ως προς την διαδικασία παραλαβής αιτήσεων κατά την προβλεπόμενη προθεσμία. Η ένσταση αυτή δε θα επιφέρει αναβολή ή διακοπή της διαδικασίας απ’ ευθείας ανάθεσης αλλά θα εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΔΑΚ μετά από την γνωμοδότηση της ΕΑ. Η ένσταση κατά της συμμετοχής άλλου υποψηφίου θα κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται ο ενιστάμενος. Ο αιτών κατά της συμμετοχής του οποίου στρέφεται η ένσταση θα έχει το δικαίωμα να προβάλλει τις απόψεις του εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα του κοινοποιηθεί η ένσταση.
Ως κοινοποίηση της ένστασης θεωρείται επαρκής και η τηλεφωνική ειδοποίηση ή ειδοποίηση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) του ενδιαφερομένου με ταυτόχρονη δημοσίευση στο ιστολόγιο του Φορέα Διαχείρισης και Ανάπλασης Κηφισού (ΦΔΑΚ) στη διεύθυνση
«http://foreaskifisou.blogspot.com» ή
«http://foreaskifisouanakoinoseis.blogspot.com»

β. Κατά της νομιμότητας της απ’ ευθείας ανάθεσης έως την κατακυρωτική απόφαση μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από την σύνταξη του αντίστοιχου πρακτικού από την ΕΑ και την γνωστοποίησή του στους αιτούντες. Η ένσταση αυτή δεν θα επιφέρει αναστολή ή διακοπή της διαδικασίας της απ’ ευθείας ανάθεσης θα εξετάζεται δε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΔΑΚ κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μετά από γνωμοδότηση της ΕΑ.

γ. Ενστάσεις που θα υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, ή θα υποβάλλονται εκτός των προθεσμιών που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους δεν θα γίνονται δεκτές.

δ. Οι ενιστάμενοι θα λαμβάνουν γνώση των σχετικών αποφάσεων επί των ενστάσεών τους με φροντίδα τους.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες αιτήσεις που είναι αόριστες και δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της Διακήρυξης.
Μικρές αποκλίσεις από υποχρεωτικές απαιτήσεις είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές, μετά από αιτιολογημένη κρίση της ΕΑ.


Ημερομηνία δημοσίευσης 26 Μαρτίου 2009


Για τον
ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ
I. ΘΗΒΑΙΟΥ 22 & ΠΟΥΡΑΪΜΗ 18 – ΑΧΑΡΝΕΣ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΣΚΟΣ
Καθηγητής Περιβαλλοντικής Χημείας
Πανεπιστημίου Αθηνών

Ανακοίνωση πρόσληψης Νομικού Συμβούλου


ΜΕΤΡΟ: 5.1 “Θεσμοί”

ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ - ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: 124106/14-10-2008
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 91081

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

«Πρόσληψη Νομικού Συμβούλου του ΦΔΑΚ για τα έργα υποδομών του Φορέα Διαχείρισης Ανάπλασης Κηφισού, στο πλαίσιο του Μέτρου 5.1 «Θεσμοί», του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Θεσμοί – Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση» του Ε.Π. «Περιβάλλον», το οποίο συγχρηματοδοτείται μέχρι ποσοστού 80% από το Ε.Τ.Π.Α.»


Ο Φορέας Διαχείρισης και Ανάπλασης Κηφισού (ΦΔΑΚ), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ιδρυμένος με το Π/Δ 346/2002 – ΦΕΚ 287/28.11.02 - εποπτευόμενος και χρηματοδοτούμενος από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ενδιαφέρεται να προσλάβει Νομικό Σύμβουλο με σύμβαση έργου με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

ΕΡΓΟ του ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Το έργο του συμβαλλομένου θα είναι ο έλεγχος των συμβάσεων των ΕΡΓΩΝ του Φορέα όπως αυτά περιγράφονται ως υποέργα στο Τεχνικό Δελτίο του έργου «Έναρξη Λειτουργίας – Προσωπικό και Προμήθεια Εξοπλισμού» ύψους 1.080.000€ που έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. πρωτ.: 124106/14-10-2008 απόφαση ένταξης πράξης στο Μέτρο 5.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) και με την από 18/12/08 υπ’ αριθμ. Πρωτ. 59997 / ΔΕ 7886 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών) ενταγμένο στο έργο 2008ΣΕ07530014 (ΣΑΕ 075/3), καθώς και η στελέχωση του Γραφείου Νομικών Υπηρεσιών του ΦΔΑΚ και η αντίστοιχη προσφορά υπηρεσιών σύμφωνα με τον Κανονισμό Οργάνωσης των Υπηρεσιών και προσωπικού του ΦΔΑΚ (ΦΕΚ1850/11/12/03).
Ο συμβαλλόμενος πρέπει να συνεργάζεται με όλες τις άλλες Υπηρεσίες του ΦΔΑΚ και με τους εκπροσώπους των συμβαλλομένων με τον ΦΔΑΚ για την εκτέλεση των υποέργων του Τεχνικού Δελτίου. Ο συμβαλλόμενος θα πρέπει να διαμορφώσει ή να ελέγξει από άποψη νομιμότητας πρότυπα εγγράφων για τη διεκπεραίωση διοικητικών και νομικών διαδικασιών του Έργου και του ΦΔΑΚ. Ο συμβαλλόμενος θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΔΑΚ κατά τις Συνεδριάσεις του, όποτε κρίνεται αναγκαίο και ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του ΦΔΑΚ και να παρίσταται όποτε απαιτείται και ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του ΦΔΑΚ, στα δικαστήρια ως συνήγορος του ΦΔΑΚ εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο ή το Δ.Σ.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Ο Νομικός Σύμβουλος του ΦΔΑΚ πρέπει με την ολοκλήρωση του έργου του να υποβάλλει προς τον ΦΔΑΚ όλα τα παραδοτέα του (εισηγήσεις, εκθέσεις, γνωμοδοτήσεις κλπ.) σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή.
Τα παραδοτέα του Νομικού Συμβούλου θα αντιστοιχούν στο Τεχνικό Δελτίο και θα περιλαμβάνουν όλες τις γνωμοδοτήσεις και εκθέσεις που αφορούν τα υποέργα και τις συμβάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του Έργου από τον ΦΔΑΚ, καθώς και τους φακέλους των δικογραφιών που ενδεχομένως θα υπάρξουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
Στα παραδοτέα περιλαμβάνονται επίσης:
Σχέδια για Πρότυπα έγγραφα του ΦΔΑΚ που αφορούν τη διεκπεραίωση διοικητικών και νομικών διαδικασιών.
Έκθεση για την οργάνωση του Νομικού Γραφείου του ΦΔΑΚ και προτάσεις για περαιτέρω βελτίωσή της.
Αναλυτική έκθεση για το νομικό καθεστώς προστασίας του Κηφισού ποταμού και στρατηγικές προτάσεις για τη βελτίωσή του.
Αναλυτική έκθεση για το νομικό καθεστώς της σύστασης και λειτουργίας του ΦΔΑΚ και στρατηγικές προτάσεις για τη βελτίωσή του.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Ο ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να διαθέτει:
• Πτυχίο ΠΕ Νομικής
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
• 5ετή τουλάχιστον εμπειρία στην άσκηση επαγγέλματος
• Βεβαίωση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου για την κατάσταση του ενδιαφερομένου
• Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου περί μη ύπαρξης πάγιας αντιμισθίας σε οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα
• Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ
Πρόσθετο προσόν θα θεωρηθεί η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών καθώς και η προϋπηρεσία ή η εμπειρία σε ανάλογους Φορείς ή σε Οργανισμούς του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.

ΑΜΟΙΒΗ

Η αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 13.500,00 € συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και των νομίμων κρατήσεων συνολικά για εννέα (9) μήνες εργασίας ήτοι από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009.

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει:
• Αίτηση πρόσληψης προς τον ΦΔΑΚ με πλήρη στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας ή επαγγέλματος, τηλέφωνο, αριθμό τηλεομοιοτυπίας, και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
• Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στα απαιτούμενα προσόντα του υποψηφίου. Επισημαίνουμε ότι το βιογραφικό σημείωμα δεν αποτελεί κριτήριο ανάθεσης αλλά ποιοτικής επιλογής.
• Αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία των απαιτούμενων προσόντων
• Υπεύθυνη δήλωση ότι «δεν υπάρχει σε βάρος του οριστική καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.»

ΤΟΠΟΣ και ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός σφραγισμένου φακέλου με το όνομα του ενδιαφερόμενου και την ένδειξη «για την Επιτροπή Ανάθεσης Διαγωνισμών του ΦΔΑΚ» πρέπει να κατατεθούν μόνον αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου στα γραφεία του Φορέα, Ι. Θηβαίου 18 και Δ. Πουραΐμη 22 στις Αχαρνές (Κτίριο ΤΑΣ Αχαρνών),
την Τρίτη 7 Απριλίου από ώρα 12.00 έως 14.00 ή
την Παρασκευή 10 Απριλίου 2009 από ώρα 11.00 έως 14.00,
απ’ όπου και θα παραλάβουν αποδεικτικό έγγραφο παραλαβής.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την 10η Απριλίου 2009 ώρα 14.00 είναι εκπρόθεσμες, δε θα γίνονται δεκτές ούτε θα αξιολογούνται αλλά θα επιστρέφονται.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η χαμηλότερη προσφορά

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η εξέταση των αιτήσεων και η αξιολόγησή τους θα πραγματοποιείται από την Ε.Α., η οποία έχει οριστεί με την από 3/2/2009 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΔΑΚ.
Η εξέταση θα διενεργηθεί στην έδρα του ΦΔΑΚ, Ι. Θηβαίου 18 και Δ.Πουραΐμη 22 στις Αχαρνές (Κτίριο ΤΑΣ Αχαρνών) την Παρασκευή 10 Απριλίου 2009 και ώρα 15:00 έως 17:00.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Επιτροπή ανάθεσης μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία και οι αιτούντες υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα ζητηθούν στην Επιτροπή.
Άρνηση προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων προς την Επιτροπή θέτει εκτός συμμετοχής τον ενδιαφερόμενο υποψήφιο.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση του νομικού Συμβούλου υποχρεούται να συνάψει σύμβαση με τον ΦΔΑΚ εντός επτά (7) εργασίμων ημερών μετά την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Επιτροπής Ανάθεσης και της έγκρισής της από το Δ.Σ. του ΦΔΑΚ.
Ως κοινοποίηση της απόφασης θεωρείται επαρκής και η τηλεφωνική ειδοποίηση ή ειδοποίηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) του ενδιαφερομένου με ταυτόχρονη δημοσίευση των αποτελεσμάτων στο ιστολόγιο του Φορέα Διαχείρισης και Ανάπλασης Κηφισού (ΦΔΑΚ) στη διεύθυνση
«http://foreaskifisou.blogspot.com» ή
«http://foreaskifisouanakoinoseis.blogspot.com»
Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προσθεσμία ο ΦΔΑΚ διατηρεί το δικαίωμα να συνάψει συμβόλαιο με τον αμέσως επόμενο αξιολογηθέντα υποψήφιο κατά τη Συνεδρίαση της Επιτροπής στις 10 Απριλίου 2009.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Οι προσφέροντες μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες ή διευκρινίσεις (κατά τις εργάσιμες ώρες) από τον Πρόεδρο του ΦΔΑΚ καθηγητή κ. Παναγιώτη Σίσκο στο τηλ. 6977450930 ή από το Γραμματέα του ΦΔΑΚ κ. Κωνσταντίνο Λάσκαρη στο τηλ. & FAX 2102312531 ή στο κιν. 6977287596.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Όσοι από τους Προσφέροντες επιθυμούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων αιτήσεων, θα μπορούν να το πράξουν την Τρίτη 28 Απριλίου 2009 από ώρα 12.00 έως 14.00 στα γραφεία του ΦΔΑΚ, Ι. Θηβαίου 18 και Δ. Πουραΐμη 22 στις Αχαρνές, υπό την παρουσία μελών της ΕΑ ή του Προέδρου και μελών του Δ.Σ. του ΦΔΑΚ.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΔΑΚ ως εξής:
α. Κατά της συμμετοχής άλλου υποψηφίου ή κατά της νομιμότητας ως προς την διαδικασία παραλαβής αιτήσεων κατά την προβλεπόμενη προθεσμία. Η ένσταση αυτή δε θα επιφέρει αναβολή ή διακοπή της διαδικασίας απ’ ευθείας ανάθεσης αλλά θα εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΔΑΚ μετά από την γνωμοδότηση της ΕΑ. Η ένσταση κατά της συμμετοχής άλλου υποψηφίου θα κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται ο ενιστάμενος. Ο αιτών κατά της συμμετοχής του οποίου στρέφεται η ένσταση θα έχει το δικαίωμα να προβάλλει τις απόψεις του εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα του κοινοποιηθεί η ένσταση.
Ως κοινοποίηση της ένστασης θεωρείται επαρκής και η τηλεφωνική ειδοποίηση ή ειδοποίηση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) του ενδιαφερομένου με ταυτόχρονη δημοσίευση στο ιστολόγιο του Φορέα Διαχείρισης και Ανάπλασης Κηφισού (ΦΔΑΚ) στη διεύθυνση
«http://foreaskifisou.blogspot.com» ή
«http://foreaskifisouanakoinoseis.blogspot.com»

β. Κατά της νομιμότητας της απ’ ευθείας ανάθεσης έως την κατακυρωτική απόφαση μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από την σύνταξη του αντίστοιχου πρακτικού από την ΕΑ και την γνωστοποίησή του στους αιτούντες. Η ένσταση αυτή δεν θα επιφέρει αναστολή ή διακοπή της διαδικασίας της απ’ ευθείας ανάθεσης θα εξετάζεται δε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΔΑΚ κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μετά από γνωμοδότηση της ΕΑ.

γ. Ενστάσεις που θα υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, ή θα υποβάλλονται εκτός των προθεσμιών που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους δεν θα γίνονται δεκτές.

δ. Οι ενιστάμενοι θα λαμβάνουν γνώση των σχετικών αποφάσεων επί των ενστάσεών τους με φροντίδα τους.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες αιτήσεις που είναι αόριστες και δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της Διακήρυξης.
Μικρές αποκλίσεις από υποχρεωτικές απαιτήσεις είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές, μετά από αιτιολογημένη κρίση της ΕΑ.


Ημερομηνία δημοσίευσης 26 Μαρτίου 2009


Για τον
ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ
I. ΘΗΒΑΙΟΥ 22 & ΠΟΥΡΑΪΜΗ 18 – ΑΧΑΡΝΕΣ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΣΚΟΣ
Καθηγητής Περιβαλλοντικής Χημείας
Πανεπιστημίου Αθηνών

Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ του ΦΔΑΚΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


ΜΕΤΡΟ: 5.1 “Θεσμοί”

ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ - ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: 124106/14-10-2008
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 91081

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πλήρωσης δέκα (10) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του «Φορέα Διαχείρισης και Ανάπλασης του ποταμού Κηφισού Αττικής και παραχειμάρρων (ΦΔΑΚ)», που εδρεύει στις Αχαρνές, στην οδό Ι. Θηβαίου 22 και Δ. Πουραΐμη 18.

Αχαρνές / Ημερομηνία 6 Μαρτίου 2009 Αριθμ. Πρωτοκ. 260


Έχοντας υπόψη:

1. Tις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν.2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260/2004 και 3320/2005.
2. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΔΑΚ 3/2/09/Πρακτικά Αρ. 37.
3. Την παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει. (Προκειμένου για επιχειρήσεις των ΟΤΑ, της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997).
4. Την έγκριση του Τεχνικού Δελτίου του ΦΔΑΚ με την από 18/12/08 με αριθμ. Πρωτ. 59997 / ΔΕ 7886 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ενταγμένο στο έργο 2008ΣΕ07530014 (ΣΑΕ 075/3)
5. Τον Κανονισμό Οργάνωσης των Υπηρεσιών και Προσωπικού του ΦΔΑΚ (ΦΕΚ1850/11/12/03).

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών των υπηρεσιών του ΦΔΑΚ για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

Σημείωση: Τα στοιχεία τοποθετούνται με τη σειρά: Ειδικότητα - Αριθμός θέσεων - Ειδικά τυπικά προσόντα - Χρονική Διάρκεια Σύμβασης.

ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών - 1 θέση
Α) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας με τον τίτλο σπουδών.
Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού AEI ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) ή το ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ε.Α.Π. (ΑΕΙ) ή Π.Σ.Ε. (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής
Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες και 15 ημέρες


ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - 1 θέση
Α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας με τον τίτλο σπουδών.
Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού AEI ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) ή το ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ε.Α.Π. (ΑΕΙ) ή Π.Σ.Ε. (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής .
Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες και 15 ημέρες


ΠΕ Μηχανικών - Πολιτικών Μηχανικών - 1 θέση
Α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας με τον τίτλο σπουδών.
Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες και 15 ημέρες


ΠΕ Δασολόγων ή Γεωτεχνικών Δασολόγων ή Γεωπόνων (Γεωτεχνικών ειδ. Γεωπόνων) - 1 θέση
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Δασολόγου.
β) Πτυχίο ή δίπλωμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
΄Η
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού (Γεωπόνου).
β) Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος : Γεωπονίας ή Φυτικής Παραγωγής ή Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (πρώην Γεωργικής Οικονομίας) ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Αγροτικής Ανάπτυξης ή Γεωργικής Οικονομίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (ΑΕΙ) ή ΠΣΕ (ΑΕΙ) ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ε.Α.Π. (ΑΕΙ) ή Π.Σ.Ε. (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες και 15 ημέρες


ΠΕ Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) & ΠΕ Επικοινωνίας (θέση Υπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων) - 1 θέση
Πτυχίο ή δίπλωμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ ή Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού ή Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες και 15 ημέρες


ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας - 1 θέση
Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας ή
Βιβλιοθηκονομίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) Α.Ε.Ι. ή των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Επικουρικά Προσόντα
Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τους ανωτέρω τίτλους θα καλυφθούν από υποψηφίους που κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ή Φιλοσοφικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής και επιπλέον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, σε θέματα αρχειονομίας.
Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες και 15 ημέρες


ΠΕ Περιβάλλοντος (Περιβαλλοντολόγων) - 1 θέση
Α) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικού ή Περιβάλλοντος ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και φυσικών Πόρων ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή Γεωγραφίας ή Επιστήμης της Θάλασσας ή Επιστημών της Θάλασσας ή Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Φυσικής ή Μαθηματικού Εφαρμογών και Φυσικού Εφαρμογών με κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών ή Χημείας ή Βιοχημείας ή Ιατρικής Βιοχημείας ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ή Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες ή Διαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας ή Εφαρμοσμένης Αγροοικολογίας ή Επιστημών και Πολιτισμού — Κατεύθυνση Επιστημών Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Β) Την κατά περίπτωση πτυχίου άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών για τους Μηχανικούς ή Βεβαίωση ιδιότητας Μέλους της Ένωσης Χημικών (Ν.1804/1 988— ΦΕΚ 1771Α’125-8-1 988) για τους Χημικούς.
Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες και 15 ημέρες


ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 1 θέση
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή
- Πτυχίο Β’ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα ή
Πτυχίο Α’ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή
Απολυτήριο τίτλο:
- Ενιαίου Λυκείου ή
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδων:
α) Διοικητικών Υπηρεσιών — Γραμματέων ή
β) Οικονομίας ή
γ) Βιβλιοθηκονομίας ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των Τμημάτων:
α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ή
β) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών ή
γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου ή
δ) Υπαλλήλων Διοίκησης ή
ε) Εμπορικών Επιχειρήσεων ή
Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης
ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Β) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : ι) επεξεργασία κειμένων, ιι) υπολογιστικά φύλλα και ιιι) υπηρεσιών διαδικτύου.
Σε περίπτωση που δε βρεθούν υποψήφιοι με το ανωτέρω προσόν (γνώση χειρισμού Η/Υ), γίνονται δεκτοί υποψήφιοι και χωρίς αυτό.
Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες και 15 ημέρες


ΔΕ Ειδικών Δασικής Προστασίας (Δασοφυλάκων) - 2 θέσεις
1. Κύρια προσόντα:
Α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ειδικού Δασικής Προστασίας ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Β) Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνικό ή επαγγελματικό
2. Επικουρικά προσόντα:
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα κύρια προσόντα επιτρέπεται ο διορισμός με:
Α) Οποιοδήποτε τίτλο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ) ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/1983 ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Β) Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνικό ή επαγγελματικό.
Γ) Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε καθήκοντα δασοφύλακα.
Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες και 15 ημέρες


Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ
Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα κατά κλάδο ή ειδικότητα με τη σειρά του βαθμού εντοπιότητας (α', β', γ' κ.ο.κ.). Ανάμεσα σ' αυτούς που έχουν την ίδια εντοπιότητα, προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά. Αν δεν καλυφθεί ο αριθμός των προσλαμβανομένων από τους έχοντες τα κύρια ή επικουρικά προσόντα της πρώτης εντοπιότητας προσλαμβάνονται υποψήφιοι που έχουν τα αντίστοιχα προσόντα της δεύτερης κ.ο.κ.. Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν τα ίδια προσόντα, κύρια ή επικουρικά, γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (ανεργία, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας κ.λ.π.).

Προτάσσονται κατά σειρά:

α) OI ΔΗΜΟΤΕΣ: των Δήμων ή Κοινοτήτων του Νομού Αττικής (α΄ βαθμός εντοπιότητας)

β) ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ όλων των Νομών της Χώρας (χωρίς εντοπιότητα)

ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

? Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων κάθε ομάδας εντοπιότητας καθορίζεται
με τη ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ως ακολούθως :ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΜΟΝΑΔΕΣ

1. Χρόνος Ανεργίας
α. Τεσσάρων (4) μηνών ανεργίας: 1000 Μονάδες
β. Άνω των τεσσάρων (4) μηνών με ανώτατο όριο τους δώδεκα (12) μήνες, προστίθενται ανά μήνα ανεργίας: 50 Μονάδες

Σημείωση: Άνεργος είναι ο υποψήφιος που έχει τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεχείς μήνες ανεργίας, υπολογιζόμενους από την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και προς τα πίσω. Επίσης, χρόνος ανεργίας θεωρείται και ο χρόνος παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ, καθώς και εκείνων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή άλλων Υπουργείων που εκτελούνται σε συνεργασία με το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή τον ΟΑΕΔ εφόσον ο υποψήφιος ήταν άνεργος τουλάχιστον επί τετράμηνο κατά τον χρόνο ένταξής του στο πρόγραμμα (παρ. 1 άρθρο 9 Ν.3051/2002). Ως χρόνος ανεργίας λογίζεται και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο άνεργος παρακολουθεί ένα από τα ανωτέρω προγράμματα μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεώς του για να λάβει μέρος σε διαδικασία πρόσληψης εποχικού προσωπικού.
Η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE) του ΟΑΕΔ θεωρείται ως χρόνος εμπειρίας και όχι ανεργίας.

2. Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας.
α. Για υποψήφιο που είναι πολύτεκνος, για κάθε τέκνο: 50 Μονάδες
β. Για υποψήφιο που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, για κάθε τέκνο: 50 Μονάδες
Σημείωση: Τις ανωτέρω μονάδες μπορεί να λάβει μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα (παρ.1 άρθρο 9 Ν.3051/2002).

3. Αριθμός ανηλίκων τέκνων.
α. Για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα: 30 Μονάδες
β. Για το τρίτο ανήλικο τέκνο: 50 Μονάδες

4. Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, που απαιτείται από την ανακοίνωση, μόνο για τις κατηγορίες ΠΕ και ΔΕ.
α. Για τους υποψηφίους της κατηγορίας ΠΕ οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 20.
β. Για τους υποψηφίους της κατηγορίας ΔΕ οι μονάδες τουβαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 10.

5. Ηλικία.
α. Για τους υποψηφίους ηλικίας έως τριάντα (30) ετών με αφετηρία υπολογισμού το απαιτούμενο από την ανακοίνωση κατώτερο όριο ηλικίας και με βάση το έτος γέννησης, ανά έτος: 3 Μονάδες

β. Για τους υποψηφίους ηλικίας άνω των τριάντα (30) ετών με αφετηρία υπολογισμού το απαιτούμενο από την ανακοίνωση κατώτερο όριο ηλικίας και με βάση το έτος γέννησης, ανά έτος: 2 Μονάδες.

6. Εμπειρία (ΜΟΝΟ στην περίπτωση που απαιτείται ως προσόν από την ανακοίνωση).
α. Για έξι (6) μήνες εμπειρίας: 30 Μονάδες
β. Άνω των έξι (6) μηνών εμπειρίας, και μέχρι πέντε (5) έτη ανά μήνα εμπειρίας: 5 μονάδες

Επί ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και αν, αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

• Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά εκ των δύο ιδιοτήτων, αποκλειομένης της αθροιστικής βαθμολόγησης.
• Ο πολύτεκνος βαθμολογείται με 50 μονάδες για κάθε τέκνο του και το τέκνο πολύτεκνης οικογένειας βαθμολογείται με 50 μονάδες για κάθε μέλος της οικογενείας του (δηλαδή για κάθε αδελφό του, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του).
• Τόσο ο πολύτεκνος όσο και το τέκνο πολυτέκνου δικαιούται περαιτέρω και τις μονάδες από το κριτήριο των ανηλίκων τέκνων, ήτοι 30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο. Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της οικογένειας.
• Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και κατά τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας.
• Όταν από την ανακοίνωση ορίζεται για συγκεκριμένους κλάδους ή ειδικότητες ως προσόν η εμπειρία αντί του τίτλου σπουδών, για τη σειρά κατάταξης μεταξύ των εχόντων εμπειρία εφαρμόζονται τα προαναφερόμενα κριτήρια, εκτός από το κριτήριο του τίτλου σπουδών (παρ.12 άρθρο 21 Ν.2190/1994, όπως ισχύει).
Δεν κατατάσσονται υποψήφιοι που έχουν συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμβάσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ.164/2004, εκτός αν η πρόσληψή τους δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους.
Αντικειμενικός λόγος υφίσταται και στην ανωτέρω περίπτωση του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν. 3260/2004, εφόσον θεωρείται από τον φορέα βέβαιο, ότι η επαναπροκήρυξη των θέσεων θα έχει τα ίδια αρνητικά αποτελέσματα.
Για τον αριθμό των επιτρεπόμενων διαδοχικών συμβάσεων και τη συνολική διάρκεια αυτών, όπως και των διαδοχικά καταρτιζόμενων, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004


Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας , στην οδό Ι. Θηβαίου 22 και Δ. Πουραΐμη 18, στις Αχαρνές (κτίριο ΤΑΣ Αχαρνών) και ειδικότερα στο Γραμματέα του ΦΔΑΚ κ. Κωνσταντίνο Λάσκαρη κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 12.00 έως 14.00 μ.μ. (ή κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης στο τηλ. 2102312531 ή 6977287596) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (παρ. 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).


Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού. Σε κάθε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει στη φωτοτυπία του τίτλου να περιλαμβάνεται και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό.

Διευκρίνιση: Όσοι υποψήφιοι επικαλούνται ταυτόσημο (ΑΕΙ) κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ημεδαπής, υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως, βεβαίωση την οποία χορηγεί το αρμόδιο όργανο του ΑΕΙ, στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το από την ανακοίνωση ζητούμενο γνωστικό αντικείμενο. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή, ο επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη.

Για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ.: ως βαθμός διπλώματος νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον ΟΕΕΚ και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος.
Προς απόδειξη αυτών ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει :
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης και βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος βαθμολογίας του στo θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης ή Βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος βαθμολογίας του στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης και η ακριβής ημερομηνία που ο συγκεκριμένος υποψήφιος κατέστη διπλωματούχος.
Προς απόδειξη αυτών ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει :
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης και βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος βαθμολογίας του στo θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης ή Βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος βαθμολογίας του στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης και η ακριβής ημερομηνία που ο συγκεκριμένος υποψήφιος κατέστη διπλωματούχος.

3. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).

4. Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας (όπου απαιτείται).

Α. Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:
Για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες:

1α. Όταν δεν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία:
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος και
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισής του.

2α. Όταν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία απαιτείται επιπλέον:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας και μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

3α. Εμπειρία που έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα:
Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ πρώτου ή δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 ο υποψήφιος που επικαλείται εμπειρία στους κατά τα ανωτέρω φορείς του δημόσιου τομέα είτε η εμπειρία αυτή είναι εξειδικευμένη είτε όχι μπορεί πάντοτε να αποδείξει τέτοια εμπειρία με βεβαίωση του φορέα που έχει απασχοληθεί, χωρίς να απαιτείται στην περίπτωση αυτή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ενώ απαιτείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος ως τυπικό προσόν διορισμού.

Β. Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:

1β. Για τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα:
Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του δημοσίου, σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, σε ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει, ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997 απαιτείται μόνο βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της.

2β. Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.
• Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

3β. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισής του.
• Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, ότι εξετέλεσε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας, και
• Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εμπειρίας.

Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:
Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών που απαιτούνται, ο υποψήφιος προσκομίζει :
(1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική:
Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση.
(2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική:
Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου.
Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται περί νομικού προσώπου και
Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου.
(3) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα.
Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτοτύπων και από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

5. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής:

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
ή
β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN
ή
γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική

Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω.

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL.

• ISE IV Integrated Skills in English Level 3 Certificate in ESOL International του TRINITY COLLEGE LONDON.

• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2).

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 έως 7.

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL.

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.

• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) - EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).

• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.

• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1).

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1).

(γ) Καλή γνώση (Β2) :
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5.

•BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).

• (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL.

•CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.

• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).

•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

• EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2).

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2).

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:

(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή
ή
(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

Ολοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα

Επίσης:
α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 ,
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

β) Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.

Οι υπό στοιχείο α (iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

Σημείωση:
α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.


6. ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:
Ι. Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ).
Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., με σχετικές πράξεις του, οι παρακάτω φορείς, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης:
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006),
β) Vellum Global Educational Services S.A. (22.2.2006),
γ) Infotest (22.2.2006)
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της ΙCT Hellas Α.Ε.)
ε) ΚΕΥ-CERT (5.4.2006)
στ) ACTA Α.Ε. (17.5.2006)
ζ) I SKILLS A.E. (14.9.2007)
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18-12-2007)

Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι παραπάνω φορείς είναι τα εξής:

α) ECDL Eλλάς Α.Ε.
• ECDL Core Certificate
• ECDL Start Certificate
• ECDL Progress Certificate

β) Vellum Global Educational Services S.A.
• Cambridge International Diploma in IT Skills
• Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency

γ) Infotest
• Internet and Computing Core Certification (IC3)
• Microsoft Office Specialist (MOS)
• Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)

δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe
• ICT Intermediate A
• ICT Intermediate B
• ICT Intermediate C

ε) ΚΕΥ-CERT
• Key Cert IT Basic
• Key Cert IT Initial

στ) ACTA Α.Ε.
• Certified Computer User (CCU)

ζ) I SKILLS A.E.
• Basic I.T. Standard
• Basic I.T. Thematic
• Basic I.T. Core

η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ
• Basic Skills ή ή Infocert Basic Skills (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
• Basic ή Infocert Basic (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
• Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)

Η ισχύς των ανωτέρω πιστοποιητικών υπό στοιχεία α, β, γ, δ, ε και στ, που εκδόθηκαν μετά την ημερομηνία πιστοποίησης των φορέων έκδοσής τους και μέχρι 31.12.2006, παρατείνεται για ένα (1) ακόμη έτος.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Ο υποψήφιος, όμως, εφόσον, είναι διοριστέος πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό στο φορέα που διορίζεται.
Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλπ) δεν γίνονται δεκτά.
Γίνονται επίσης δεκτά μέχρι 31.12.2009 πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς (α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., (Σχετική πράξη Ο.Ε.Ε.Κ. Γ/27767/13.11.2008) με την εξής ονομασία:
α) ECDL Start ή ECDL Core από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ.
β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global Educational Services).
γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft),εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και
δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.).
II. Mε τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ.
III. Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.
IV. Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.
V. Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός. Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για τρία (3) έτη από την έκδοσή τους. Η ισχύς των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν από τον ΟΕΕΚ εντός του έτους 2006 παρατείνεται για ένα (1) ακόμα έτος.

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ΚΕΦ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

9. Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ (που είναι αρμόδιος προς τούτο), η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν θα απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.

10. Προκειμένου για ανέργους υποψηφίους που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ: α) βεβαίωση του ΟΑΕΔ στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης της συμμετοχής του υποψηφίου στο πρόγραμμα ή σε περίπτωση που δεν έχει λήξει, το χρονικό διάστημα παρακολούθησης του προγράμματος και β) βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής τους ως ανέργων στα σχετικά μητρώα.

11. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα.

12. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών : Πιστοποιητικό της οικογενειακής τους κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (άρθρο 6, παρ. 2, Ν. 3454/2006 ). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα (απόφαση Ολομέλειας Α.Σ.Ε.Π. της 14-12-2006). Τα τέκνα των πολυτέκνων προστατεύονται και απολαμβάνουν τα σχετικά δικαιώματα, όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα (άρθ.6, παρ.3 Ν.3454/2006).

13. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται, μόνον:
α) Για τίτλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού ή Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον στην δεύτερη αυτή περίπτωση οι απαιτούμενοι βάσει της προκήρυξης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του "Σ.Α.Ε.Ι.", σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του Π.Δ. 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της Ε.Ε.), που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Τίτλοι σπουδών για τους οποίους έχει εκδοθεί πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Ι.Τ.Ε για την ισοτιμία, αντιστοιχία και την βαθμολογική αντιστοιχία αυτών μέχρι και την 31-3-2005 ισχύουν και γίνονται δεκτοί.
β) Προκειμένου για Δευτεροβάθμια μη τεχνική ή μη επαγγελματική εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως (Ο.Ε.Ε.Κ.) - Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία, Αθήνα και βεβαίωση, για την αντιστοιχία του βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα.

14. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο.
Για υποψηφίους των υπολοίπων νομών που δεν έχουν το κριτήριο της εντοπιότητας, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο Β΄ του παρόντος, απαιτείται η υποβολή βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα (άρθρο 4 παρ. 5 Ν.2647/1998).


ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
α) Της αλλοδαπής
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων. Εάν όμως προσκομίζονται τα πρωτότυπα των τίτλων ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της μεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του περιεχομένου της οποίας επικυρώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986.
β) Της ημεδαπής
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικής έννομης τάξης, προερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο.( όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο ή συμβολαιογράφο.
Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλει αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που ζητούνται με την προκήρυξη, συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.
Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 και παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα.
β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δημόσιες αρχές της ημεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιωτών εργοδοτών κ.λ.π.) υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε αντίγραφα συνοδευόμενα με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.

Ε΄. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Περίληψη της παρούσας, περιέχουσα υποχρεωτικώς τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Νομού, εφόσον εκδίδονται. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας και στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος του δήμου ή της κοινότητας στην οποία εδρεύει η υπηρεσία, συντασσομένου κατ' άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης.


ΣΤ΄. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας, συντασσομένου πρακτικού ανάρτησης, υπογραφόμενου από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.
Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, στο Α.Σ.Ε.Π., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή τους.
Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου στο δημόσιο ταμείο σαράντα ευρώ (40) ευρώ.


Για τον

ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ
I. ΘΗΒΑΙΟΥ 22 & ΠΟΥΡΑΪΜΗ 18 – ΑΧΑΡΝΕΣ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΣΚΟΣ
Καθηγητής Περιβαλλοντικής Χημείας
Πανεπιστημίου Αθηνών